GALAPER 200 EC + GALAMET 20 SC

OPIS DZIAŁANIA GALAPER
Galaper 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii czepnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.
Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie działa systemicznie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Dawka: 0,6 l/ha:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, jasnota purpurowa.
Chwasty średnioodporne: fiołek polny, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.
Dawka: 1,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.
PSZENICA OZIMA
Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka
Zalecana dawka: 0,6-1,0 l/ha.

Uwaga
Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i gatunków chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, w przypadku silnego zachwaszczenia pola fiołkiem polnym, jasnota purpurową, maruna bezwonną i samosiewami rzepaku.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

OPIS DZIAŁANIA GALMET

GALMET 20 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.
Środek Galmet 20 SG stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
GALMET 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej
roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od
zastosowania.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, samosiewy rzepaku, przetacznik perski.
Chwasty odporne: przytulia czepna.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1 Pszenica ozima
Środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej w fazie 1-go kolanka pszenicy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie
rosnące chwasty.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
W warunkach niesprzyjających działaniu środka GALMET 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w pszenicy ozimej (głównie przytulia czepna i samosiewy rzepaku) środek GALMET 20 SG można
stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:
GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0.4-0.6 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

lub
GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0.4-0.6 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
lub
GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0.4-0.6 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Uwagi:
1. Większe z zalecanych dawek herbicydów stosować w przypadku zwalczania chwastów w starszej fazie rozwojowej oraz większego ich nasilenia.
2. W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej GALMET 20 SG + GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC do zbiornika opryskiwacza nie należy dodawać żadnych środków wspomagających.